Je bevindt je hier:

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Samken: de ondernemer die de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
Deelnemers: de natuurlijke personen of rechtspersonen die een overeenkomst hebben gesloten met Samken door middel van de aanmelding als deelnemer op de website.
Website: het online platform waar de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt of door middel waarvan een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt.
Deelnemerschap: de overeenkomst tussen Samken en een deelnemer die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van een vergoeding
2. Samken is een handelsnaam van Smart Forward Marketing & Sales; KvK nr 59152370

 

 

ARTIKEL 2 - DIENSTVERLENING

 

1. De dienstverlening van Samken bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van deelnemers die contact proberen te leggen met andere deelnemers.
2. Samken geeft geen garantie op succes of op het werkelijk tot stand komen van contact of relaties of overeenkomsten met derden.
3. Samken biedt een online mogelijkheid voor het uitsluitend leggen van zakelijke relaties met:
- andere ondernemers
- investeerders
- mogelijke samenwerkingspartners
4. Samken kan aanvullende eisen stellen aan deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Deze eisen worden op de website vóór het aangaan van het deelnemerschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van Samken af te bakenen en de kans op succesvolle contacten te vergroten.
5. Op Samken worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
- Minimale leeftijd van natuurlijke personen is 18 jaar
- Samken is uitsluitend bedoeld voor ondernemers of startende ondernemers die ten behoeve van die onderneming contact zoeken met andere ondernemers of dienstverleners van Samken.
6. De mogelijkheid tot het in contact treden met andere deelnemers wordt geboden door
a. een gratis lidmaatschap (beperkte toegang)
b. een lidmaatschap voor 30 dagen
c. lidmaatschap voor 90 dagen
7. De vergoeding die Samken in rekening brengt dient per electronische overboeking voldaan te worden (Ideal).
8. Samken kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen.
9.Samken is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers die door de tussenkomst van Samken contact met een andere deelnemer hebben gelegd, in welke aard of vorm dan ook.
10. Samken spant zich in om de dienstverlening aan deelnemers zonder storingen te laten verlopen. Samken kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
11. Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal Samken dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

 

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN DEELNEMERS

 

1. Het is de deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers of naar Samken;

 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;

 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

2. Het is de deelnemer bovendien niet toegestaan om:

 • onwaarheden in de gegevens van de deelnemer c.q. de onderneming te vermelden;

 • gericht erotische, discriminerende of aanstootgevende diensten aan te bieden;

 • meerdere profielen per deelnemer in te vullen;

 • schade of hinder aan andere deelnemers of Samken toe te brengen;

 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;

 • informatie van een andere deelnemer op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer;

 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;

 • producten of diensten aan te bieden die niet overeenkomen met de bedoeling van de website.

3. Als een deelnemer handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de Samken het deelnemerschap opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Samken stelt de deelnemer op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
4. De deelnemer accepteert dat Samken, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

 

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

 

1. Als Samken een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. Samken spant zich in om gegevens van deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
2. Samken spant zich in om deelnemers te wijzen op mogelijke misleiding.

 

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

 

1. Samken is tegenover deelnemers niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gedrag van deelnemers in strijd met artikel 3.1 en 3.2. Samken heeft slechts een inspanningsverplichting om zo veel mogelijk gedrag in strijd met 3.1. en 3.2 tegen te gaan. Samken is niet gehouden verder onderzoek in te stellen dan het bestuderen van de website van de deelnemer en de deelnemer te vragen een uittreksel uit de Kamer van Koophandel toe te sturen.
2. De deelnemer is tegenover Samken aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de deelnemer in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de deelnemer kan worden toegerekend.

 

ARTIKEL 7 - OPZEGGING

 

1. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege na verloop van de periode waarvoor het is aangegaan. Voortzetting van het lidmaatschap vindt plaats door het hernieuwd aanmelden via de website.
2. Het lidmaatschapschap kan tussentijds opgezegd worden via de website/email aan Samken.
De deelnemer ontvangt op het bij Samken bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.
Bij opzegging vindt geen restitutie plaats van de reeds voldane gelden.
4 Ongeacht of het deelnemerschap is opgezegd, deactiveert Samken op verzoek van de deelnemer te allen tijde het profiel van de deelnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe.
5. De deelnemer heeft 14 dagen na het aangaan van het deelnemerschap voor de eerste keer, de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht.
Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, maar de deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Samken dan is Samken gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan de deelnemersvergoeding voor de periode van 1 maand.

 

ARTIKEL 9 – WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN EN VERGOEDING

 

1. Deze algemene voorwaarden mogen door Samken gewijzigd worden. De wijziging wordt vermeld op de website. Deelnemers kunnen naar aanleiding van de wijziging hun deelnemerschap opzeggen binnen 1 maand na de vermelding van de wijziging.
2. Samken kan de prijs voor de dienstverlening aanpassen. Op wijzigingen van de prijs is het voorgaande lid overeenkomstig van toepassing. Een prijswijziging gaat voor bestaande deelnemers niet eerder in dan 1 maand na de aankondiging.

 

 

ARTIKEL 10 - DIENSTVERLENING DOOR ADVISEURS VIA SAMKEN

 

1. Samken biedt dienstverlening aan in de vorm van begeleiding bij:
- het ontwerpen van een bedrijfsplan, financieringsplan of marketingplan
- of andere hulpverlening bij het daadwerkelijk starten van een onderneming
- het zoeken naar financiering
- het contact leggen met mogelijke investeerders
2. Voor het leveren van deze diensten zijn door Samken ervaren adviseurs beschikbaar.
3. Per adviesaanvraag wordt een aparte overeenkomst voor de te leveren dienst gesloten.

Samken